Vývinové poruchy učenia a poruchy správania

Špecifické poruchy učenia

 • dyslexia - porucha čítania
 • dyskalkúlia - porucha matematických úkonov  
 • dysgrafia - porucha písania písmen a číslic
 • dyslalia - porucha reči - zámena hlások
 • dysortografia - porucha v oblasti používania /aplikovania/ gramatických pravidiel
 • dyspraxia - porucha praktických zručností
 • dyspinxia - poruchy výtvarného prejavu
 • dysmúzia - poruchy hudobného prejavu
 
 
 
 
 
Dyslexia

Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Dyslexia je špecifická porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výučbového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť.

Príznaky, ktoré sú signálom, že dieťa trpí dyslexiou:

1.     Dyslektik je zvyčajne bystré a šikovné dieťa, no jeho výkony na čítaní sú hlboko podpriemerné a naopak jeho výkony v matematike obyčajne ďaleko prevyšujú výkony v čítaní (niekedy sa objavuje dvoj, či trojstupňový rozdiel v hodnotení).

2.     Dyslektik je neposedný, má zníženú schopnosť koncentrácie a len ťažko sa sústredí.

3.     Konkrétnej činnosti sa dokáže venovať iba krátkodobo.

4.     Má poruchy pravo-ľavej orientácie, resp. orientácie v priestore

5.     Má obtiaže pri reprodukcii rytmu

6.     Má výrazne zníženú rýchlosť čítania (Nedosahuje 60-70 slov/min. Netýka sa žiaka 1.ročníka)

7.     Má veľkú chybovosť čítania, resp. nevie o čom číta (obsah)

8.      Má znížená kvalitu čítania (hláskovanie, v lepšom prípade slabikovanie)

Kvalita chýb v čitateľskom prejave dyslektika:

-         typické sú zámeny: zrkadlové.....b/d, tvarovo podobných písmen.....m/n

-         typické sú zámeny samohlások: a/o o/e a/e

-         prešmykovanie slabík.....píš/šíp

-         prečítanie iba prvej časti slova, pričom zvyšok dieťa doplní z hlavy

-         dvojité čítanie (dieťa slovo na viackrát lúšti potichu a až potom ho nahlas prečíta)

Dysgrafia

 Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom.

Dysortografia
 

Dysortografia je špecifická porucha pravopisu. Postihuje celkovú oblasť gramatiky alebo len určitých javov.

Často sa vyskytuje porucha v porozumení a aplikácii:

 • gramatických pravidiel
 • tvaroslovia
 • syntaxu
 • nezvládnutie krátkych časových úsekov
 • problémy v cudzom jazyku
 • zlé rozlišovanie niektorých grafických symbolov
 • zamieňanie slov
Dyskalkúlia - porucha počítania    

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou počítať, napriek tomu, že celková inteligencia dieťaťa je v pásme normálu a je vzdelávané bežným spôsobom. Táto porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Pôvod tejto poruchy sa predpokladá v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými funkciami.

Dielčie problémy, ktoré sa u dyskalkulikov  vyskytujú možno rozdeliť do nasledovných oblastí:

             problémy s osvojovaním si čísloviek a ich používaním

             problémy v čítaní a písaní čísel

             zamieňanie poradia čísel (dieťa si mýli jednotky a desiatky, výsledok zapisuje opačne), ťažko chápe že číslo môže vzniknúť aj zložením (2+2) alebo rozkladom (4= 1+1+1+1)

             problémy v matematickej pamäti (ťažkosti s krátkodobým a dlhodobým zapamätaním si postupov potrebných na riešenie príkladov, úloh)

             pomalé počítanie, ktoré sa ani časom nezrýchľuje, neschopnosť riešiť príklady spamäti

             ťažkosti v chápaní matematických pojmov, vzťahov medzi číslami, pravidiel triedenia a zaraďovania čísel do číselného radu

             problémy s vytváraním a písaním čísla, v riešení slovných úloh i v pochopení merných jednotiek (meter, decimeter...) a počítanie úloh s nimi

 

 Poruchy správania

 

ADHDattention deficit hyperactivity disorder - porucha  pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou

ADD -    attention deficit disorder –    porucha  pozornosti


ADHD je definovateľné súborom príznakov: 

 • porucha pozornosti
  (nesústredenosť, slabá výdrž, nedbalosť, zábudlivosť)
 • poruchy správania (impulzivita, netrpezlivosť)
 • hyperaktivita (neposednosť, hlučné správanie, nadmerná výrečnosť)
 • poruchy učenia (dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania, dyslexia - porucha čítania, dysortografia - porucha pravopisu, dyskalkúlia - porucha matematických schopností)
 • poruchy motoriky
 • vývinové chyby reči.

Treba si uvedomiť, že porucha pozornosti a hyperaktivita nie sú choroby. Je to stav mozgovej činnosti, spôsob fungovania mozgu. Mozog je z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu, chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Pri poruchách pozornosti sa predpokladá, že systémy mozgu, ktoré sú zapojené do komplexu funkcií súvisiacich pozornosťou, sú oslabené, alebo ešte nezrelé.

 

Aké sú jej typické prejavy v správaní dieťaťa?

 • Ľahká rozptýliteľnosť vonkajšími podnetmi.
 • Problémy s počúvaním a plnením príkazov.
 • Problémy so zameraním a udržaním pozornosti.
 • Problémy so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie.
 • Nevyrovnaný pracovný výkon v škole (raz úlohu splní, druhýkrát nie, výkon žiaka sa neustále mení).
 • “Vypínanie” pozornosti, čo môže vyzerať ako “zasnenosť”.
 • Neporiadnosť (žiak stráca alebo nemôže nájsť svoje veci – zošity, ceruzky, knihy), na pracovnom stole a vo svojej izbe má dokonalú spúšť.
 • Nedostatočné študijné zručnosti.
 • Ťažkosti so samostatnou prácou.
 • Vysoká miera aktivity:
  (pôsobí dojmom, akoby bolo v neustálom pohybe,   nenechá v pokoji  ruky ani nohy, vrtí sa, padá zo stoličky,   vyhľadáva blízke predmety, s ktorými sa hrá alebo ich dáva do úst,   prechádza sa po triede (nedokáže zotrvať na jednom mieste),  nemôže sa dočkať, kým príde na rad, často skáče do reči ostatným alebo ich vyrušuje,  často nadmerne hovorí,  dostáva sa do ťažkostí tým, že si veci nedokáže vopred premyslieť (najskôr reaguje a až potom premýšľa), nezriedka sa zapája do fyzicky nebezpečných činností bez toho, aby vopred zvážilo možné následky, a preto sa často zraní (napr. skáče z veľkej výšky, vojde na bicykli na cestu bez rozhliadnutia)
 •  Agresívne správanie, neprimerane prudká reakcia aj na drobné podnety.
 • Malá sebaúcta a značná frustrovanosť.

        Nie všetky príznaky platia pre každé dieťa a ich stupeň sa bude v jednotlivých prípadoch líšiť. Každé dieťa je totiž jedinečná bytosť s inou kombináciou prejavov správania, silných a slabých stránok, záujmov a zručností. Treba si uvedomiť, že v detstve je ktorýkoľvek z uvedených prejavov správania v určitej vývojovej fáze do určitej miery normálny. Napríklad u malého dieťaťa je normálne, že sa nemôže dočkať, kým naň príde rad, že pozornosť udrží len krátko a nevydrží dlho sedieť, preto je to potrebné porovnávať so správaním jeho rovesníkov.