Vývinové poruchy učenia a poruchy správania

Špecifické poruchy učenia

  • dyslexia - porucha čítania
  • dyskalkúlia - porucha matematických úkonov  
  • dysgrafia - porucha písania písmen a číslic
  • dyslalia - porucha reči - zámena hlások
  • dysortografia - porucha v oblasti používania /aplikovania/ gramatických pravidiel
  • dyspraxia - porucha praktických zručností
  • dyspinxia - poruchy výtvarného prejavu
  • dysmúzia - poruchy hudobného prejavu