Informácie týkajúce sa prijímania na školy podľa priemeru známok.

Informácie týkajúce sa prijímania na školy podľa priemeru známok.

Priemer známok sa bude počítať z predmetov ISCED 2:
-          slovenský jazyk a literatúra
-          jazyk národnosti a literatúra
-          prvý cudzí jazyk
-          druhý cudzí jazyk
-          fyzika
-          chémia
-          biológia
-          dejepis
-          geografia
-          občianska náuka
-          matematika
-          informatika.

Priemer sa bude počítať z predmetov na konci 2. polroku 8. ročníka a na konci 1. polroku 9. ročníka.


Do 1. ročníka bude prijatý žiak, ktorý splní dané kritéria, získa nižšie
stredné vzdelanie a aj priemer na konci 9. ročníka nemá horší ako 2,0 na G a
2,75 na SOŠ.

 

Toto ustanovenie novely školského zákona nadobudne účinnosť dňa 1. 9. 2014.