HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

16.09.2015 18:46
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 10.7.2015
OŠ, ZR Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie. do 15.9.2015
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti. do 30.9.2015
SK Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti. do 31.10.2015
Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2016 9.11. - 27.11.2015
ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 13.11.2015
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 18.11.2015
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 19.11.2015
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.11.2015
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 4.12.2015
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 9.12.2015
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 10.12.2015
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 10.12.2015
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 1.2.2016
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2016
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky, talentové školy. do 26.2.2016
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. do 26.2.2016
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2016
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 7.3.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 7.3.2016
SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. od 7.3.2016
SŠ tal. Talentové skúšky. 25.3. - 15.4.2016
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2016
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 6.4.2016
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2016
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 11.4.2016
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 11.4.2016
OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach. po talentovej skúške
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. do 15.4.2016
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 18.4.2016
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 19.4.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 20.4.2016
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2016
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 20.4.2016
SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. do 25.4.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.4.2016
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 2.5.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 2.5.2016
ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. po dodaní výsledkov T9
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. po dodaní výsledkov T9
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2016
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 12.5.2016
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 16.5.2016
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 16.5.2016
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 31.5.2016
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2016
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 3.6.2016
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2016
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 10.6.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2016
2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2016
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 23.6.2016
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 27.6.2016
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 27.6.2016
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 7.7.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 7.7.2016
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 8.7.2016